Nosaltres

DELTA-GREEN: coneixer, confiar, escoltar, entendre, informar, assessorar, cuidar, ajudar, oferir, trobar, mantenir, gestionar.

DELTA-GREEN: li ofereix els millors habitatges per compra o lloguer.

DELTA-GREEN: li gestiona la venda o lloguer del seu immoble o solar.

DELTA-GREEN: l'assessora en la seva promoció, en els seus projectes, en la tramitació urbanística y en el seu finançament.

 

 

FAQ's - Preguntes Freqüents

  1. Què és la L.O.E.?

La Llei 38/1999 de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.) és el marc legal, al qual està subjecte el sector de l'edificació. Aquesta llei de caràcter nacional, regula tots els edificis l'ús dels quals sigui residencial i per als quals es va sol·licitar la llicència d'edificació a partir de la seva entrada en vigor. L'esmentada llei exigeix que sobre tals immobles es formalitzi una assegurança decennal.

 

  1. Quins tràmits he de realitzar per comprar un habitatge?

Una vegada escollit l'habitatge, els passos a seguir seran els següents:

Si és obra nova:

1r Firma d'una reserva.

2n Als 30 dies aproximadament firma d'un contracte privat de compravenda on es pagarà la quantitat que falti per arribar a un 20%, (o altres condicions de pagament a pactar) del preu final de compravenda, més el seu IVA corresponent.

3r Acabada l'obra i coincidint amb el lliurament de claus, es firma davant de notari l'escriptura pública de compravenda, moment en què es lliura la cèdula d'habitabilitat.

Si és de segona mà:

1r Firma d'una reserva.

2n Als 30 dies aproximadament i coincidint amb el lliurament de claus, es firma davant de notari l'escriptura pública de compravenda.

 

  1. Què és la Reserva o Paga i Senyal?

Es tracta d'una quantitat de diners que el comprador lliura al promotor o a propietari a compte de l'habitatge i com a garantia que aquesta queda reservada fins a la formalització del contracte privat. Aquesta quantitat es perd si a causa del comprador no arribés a formalitzar-se l'esmentat contracte.

 

  1. Què és un Contracte Privat de Compravenda?

Es tracta d'un document mitjançant el qual el promotor s'obliga a lliurar l'habitatge en unes determinades condicions i terminis, i el comprador a pagar per ella el preu, sent un document vàlid i vinculant entre les parts i d'obligat compliment per a ambdues.

 

  1. Què són l'Escriptura Notarial i el Registre?

L'Escriptura Notarial és l'acte formal de la compravenda i es formalitza davant de notari una vegada finalitzada la construcció. Coincidint amb la firma de l'escriptura pública, el comprador fa lliurament de la resta del preu de l'habitatge i el promotor de les claus de la mateixa i de la Cèdula d'Habitabilitat. L'atorgament de l'escriptura pública és el que fa possible que la compravenda pugui tenir accés al Registre de la Propietat.

  1. Què és la Cèdula d'Habitabilitat?

Es tràfic d'un document administratiu expedit per la Generalitat de Catalunya que acredita la idoneïtat de l'immoble com a habitatge i acord amb les normes urbanístiques i de seguretat, i que el promotor lliura al comprador en el moment de l'Escriptura Notarial. La cèdula és necessària per donar d'alta les instal·lacions de gas, electricitat i aigua en les respectives companyies de serveis.

 

  1. Què és una Assegurança Decennal?

És una assegurança de caució, que cobreix la indemnització o reparació dels danys materials que es diran durant els següents terminis: durant 10 anys per elements estructurals o que comprometin l'estabilitat de l'edifici; durant 3 anys els defectes d'instal·lacions o que repercuteixin en l'habitabilitat de l'edifici; i durant 1 any als defectes d'acabat.